مجله کودک 312 صفحه 43

« کامپوزیت » نوعی استفاده ی پیشرفته از پلاستیک است . مواد کامپوزیتی از الیاف مختلف و مقاوم تهیه می شوند که در ساختن بدنه ی هواپیما به جای فلزات کاربرد دارند . الیاف شیشه ، کربن و نوعی پلاستیک قوی به نام « کولار » در تولید کامپوزیت استفاده می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 43