مجله کودک 313 صفحه 7

می شدم پروانه ، خوابم می پرید خواب هایم اتفاقی ساده بود زندگی دستی پر از پوچی نبود بازی ما جفت و طاقی ساده بود قهر می کردیم به شوق آشتی عشق هایم اشتیاقی ساده بود ساده بودن عادتی مشکل نبود سختی نان بود و باقی ساده بود ابزار و آلاتی که در صحنه ی جرم پیدا می شود با متصل کردن یک برگه ی مخصوص ، اطلاعاتی در آن نوشته می شود که به عنوان سرنخ از آن ها استفاده می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 7