مجله کودک 313 صفحه 23

هنگامی که آب به اندازه ی کافی وارد دریچه ی دوم شد ، کشتی می تواند به مسیر خود ادامه دهد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 23