مجله کودک 317 صفحه 20

کوتاهترین راه آیا می توانی به این خانواده کمک کنی تا کوتاهترین راه را تا هواپیما پیدا کنند ؟ قلم بردار و شروع به کار کن . پاسخ سرگرمی شماره گذشته : از یک تا 40 در مدرسه بچه ها با مردمان و جاهای مختلف جهان آشنا می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 20