مجله کودک 319 صفحه 16

کودکان آفتاب 1- قایق کوچک برای حمل بار و مسافر در رودهای بزرگ که به آن قایق « فری » می گویند 2- نفتکش

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 16