مجله کودک 319 صفحه 17

3- قایق یا کشتی های سفر تفریحی دریایی که برای حمل و نقل جهانگردان و مسافران استفاده می شود . 4- قایق ماهیگیری یا کشتی صیادی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 17