مجله کودک 319 صفحه 20

برنده کیست ؟! به نظر شما کدامیک از این دوچرخه سوارها به خط پایان می رسند ؟ قلم بردارید و با دنبال کردن مسیر هر کدام ، پاسخ صحیح را پیدا کنید . پاسخ سرگرمی شماره گذشته : هواپیماهای شبیه با اختراع ماشین بخار ، کشتی های بخار نیز به وجود آمدند . در قرن 19میلادی این کشتی ها بدون نیاز به وجود باد ، در دریاها به حرکت در می آمدند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 20