مجله کودک 319 صفحه 24

در قرون وسطی ، خریدار باید حتماً از جنسی که فروشنده می فروخت ، می چشید یا از آن کمی استفاده می کرد تا آن کالا را بخرد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 24