مجله کودک 319 صفحه 43

چرخه ی تولید خاک همچنان ادامه دارد . در این فرایند ، باقیمانده بدن موجودات زنده ، به خاک تبدیل می شوند . امروزه مشکل بشر این است که انواعی از پلاستیک ها را نمی تواند تجزیه و به خاک تبدیل کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 43