مجله کودک 321 صفحه 15

کوچک ، خوشه و . . . این تصاویر از راه وصل کردن خط های فرضی ستاره ها به یکدیگر در ذهن انسان شکل می گرفت .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 321صفحه 15