مجله کودک 332 صفحه 18

دانشمند شدن، آسان یا دشوار؟ بعضی وقتها فکر میکنیم که دانشمندان به طور تصادفی و ناگهانی دانشمند شدهاند. گاهی اوقات نیز آنها را آدمهای عجیب و غریب و گیجی میدانیم که کاری به کارهای بیرون از محیط خود ندارند امّا در واقع دانشمندان چنین آدمهایی نیستند. نام جنگنده : آئرو آلباتروس ZA کشور سازنده : چک و اسلواکی تیپ : جنگنده سبک موتور: ایوچینکو حداکثر سرعت: 630 کیلومتر در ساعت تجهیزات : دو مسلسل 23 میلی متری - 4 راکت 130 میلی متری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 332صفحه 18