مجله کودک 390 صفحه 4

یک خاطره، هزار پند بین شما و کارگری که در منزل کار می کند، هیچ فرقی نیست حضرت امام (س) همیشه تأکید می کردند که بندگان خدا هیچ امتیازی جز از نظر تقوا و پرهیزگاری بر هم ندارند و این مسئله را از کودکی به فرزندان خود نیز گوشزد می کردند. ایشان همیشه می گفتند : بین Ÿ موضوع تمبر: چهره شخصیت ( مُهر خورده است) Ÿ قیمت : 20 واحد Ÿ سال انتشار : 1871

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 4