مجله کودک 397 صفحه 33

«بیوکآقا» عنوان مجموعه داستانهایی است که «یوسفخوشکلام» آنها را در حال و هوای مدرسه و اتفاقاتی که در آن میافتد، نوشته است. کتاب از هفت داستان تشکیل شده است و نویسنده به جز قصّهی «پارک ذورنقه» بقیه را در فضای مربوط به مدرسه و معلّم نوشته است. این مجموعه داستان برنده جایزه ادبی اصفهان در سال 1383 نیز شده است. نشر پیدایش، این کتاب را چاب و منتشر کرده است. با هم قسمتی از داستان اوّل کتاب را برای آشنایی شما با فضای آن میخوانیم. موضوع تمبر: ساختمان دولتی لبنان قیمت: 25 واحد سال انتشار: 1975

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 33