مجله کودک 397 صفحه 40

طرح نواری شکل و چشم را به موضوع نقاشی خود اضافه میکنیم. تیغهای باله را هم نقاشی میکنیم. نوارهای دیگر را هم به نقاشی خود اضافه میکنیم. نوارها را تیره رنگ میکنیم و بقیه بدن را به رنگ زرد و نارنجی رنگ آمیزی میکنیم. موضوع تمبر: اولین تمبر سوریه قیمت: 60 واحد سال انتشار: 1920

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 40