مجله کودک 403 صفحه 6

روز اول محمد علی دهقانی آن روز من همراه مادر سوی دبستان می دویدم نرم و سبک ، خوشحال و خندان مثل پرستو می پریدم **** توی دبستان گفت مادر: من می روم دیگر به خانه یک دفعه دیدم مانده ام من چون مرغکی بی آشیانه **** Ÿ موضوع تمبر: ایستگاه راه آهن پکن Ÿ قیمت : 15 واحد Ÿ سال انتشار : ندارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 6