مجله کودک 403 صفحه 11

* چرا این موزه به نام رضا عباسی نامگذاری شده است؟ رضا عباسی چه کسی بوده است؟ در این موزه پنج تالار وجود دارد. تالار پیش از اسلام ، تالار اسلامی یک، تالار اسلامی دو، تالار خوشنویسی و تالار نگارکری ، این موزه را می توان به عنوان موزه تاریخ هنر ایران قلمداد کرد و در واقع می توان گفت اینجایک موزه مینیاتوری وکوچک از تمامی دستاوردهای فرهنگی وتمدنی اقوامی است که در ایران زندگی می کرده اند . از دوره پیش از تاریخ تا دوره قاجار تالار نگاری به صورتی یکپارچه وممتد با ارائه آثاری منحصر به فرد به نمایش سیر تحول هنرنگارگری ایران می پردازد و ویژگی هایی از این دست ، اینجا را نسبت به سایر موزه ها متمایز می کند. دردیگر موزه هااگر آثاری در ارتباط با هنر نگارگری وجود داشته باشد آثاری هستند که به صورت تک تک به نمایش گذاشته شده اند اما در این موزه تا حد امکان از همه مکاتب و دوره ها آثاری از هنر نگارگری به نمایش گذاشته شده است و همانطور که گفتیم می توانید سیر تحول هنر نگارگری را یک جا ببینید، آن هم با آثاری شاخص. · چند تا ازاین آثار شاخص را مثال بزنید؟ مثلاً بخشی از شاهنامه دموت را داریم که از معروف ترین شاهنامه هاست . یا تعدادی از برگ های شاهنامه شاه طهماسب و یا برگ هایی از شاهنامه شاه اسماعیل را به نمایش گذاشته ایم. · چرا فقط چند برگ ازآنها را به نمایش گذاشته اید؟ چون همین را در اختیار داریم. اگر چه آثار خوب و کاملی از شاهنامه های دوره صفویه مانند شاهنامه قوام الدین شیرازی را با تمامی صفحات آن در اختیارداریم اما ازبعضی آثارنگار گری اکنون تنها بخش هایی د ر ایران وجود دارد و بخش هایدیگری از این آثار مثلا ممکن است در موزه مترو پولیتن نیویورک و یادیگرموزه های دنیا باشد . به هر حال می توان گفت آنچه ازاین گونه آثار در ایران وجود دارد اکثرا در همین موزه نگهداری می شوند و همین ویژگی موزه رضاعباسی است. می خواهم به سوال اولتان بر گردم و علت نامگذاری این موزه رابگویم. به خاطر ویژگیهایی که گفتم طبیعی بوده که نام یکی از نگارگرهای ایرانی برای این موزه انتخاب شود . رضا عباسی Ÿ موضوع تمبر: بازی سنتی نمایشی مغولستان Ÿ قیمت : 25 واحد Ÿ سال انتشار : 2001

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 11