مجله کودک 416 صفحه 22

پسر قهرمان طراح : بابک قریب رنگ : به راد قریب قسمت نهم برای نعل کوبی ابتدا بخش های فرسده سم تراشیه می شود. سپس فلزی سخت و محکم به زیر سم اسب کوبیده می شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 22