مجله کودک 416 صفحه 25

نام اسب: سادل برد ویژگی کلی: اسبی مناسب سوارکاری است. اسب آرامی است و برای سوارکاری بچه ها مناسب است. رنگ: تمامی رنگ های تیره، گاهی رگه های سفید در سر نیز دیده می شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 25