مجله کودک 416 صفحه 26

چتر چنار اسدا... شعبانی در آسمان، ابر در شهر، باران در زیر باران، چترها باز. با رقص باران هر چتر، یک ساز .... سادل برد از اسب های آماده سوارکاری است. پای عقب اسب بلند و کشیده و سر به حالت افراشته، ویژگی خوبی برای سواری سادل برد است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 26