مجله کودک 416 صفحه 43

سوارکاری بسیار دست آموز است. اسبی است با هوش که نگهداری از آن نیز آسان است. رنگ: همه رنگهای تیره، کرم و کهر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 43