مجله کودک 417 صفحه 21

پسر قهرمان طراح: بابک قریب، رنگ: به راد قریب قسمت دهم نام اسب: ولش کوهستان ویژگی کلی : قدرت همکاری و تربیت پذیری خوبی داردف چابک و چالاک است. رنگ: خاکستری تیره، قهوه ای، خرمایی تیره

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 21