مجله کودک 417 صفحه 35

یک روز مورچه ای که از تنه درخت بالا آمده بود دانه سفید را دید. غذای لذیذی پیدا کرده بود. به سرعت رفت تا مورچه های دیگر را خبر کند. هنوز مدت زیادی نگذشته بود که ردیف کورچه ها از دور پیدایشان شد. درخت که دستپاچه و نگران شده بود جویبار را خبر کرد. جویبار کمی راهش را کج کرد، خو.د را بالا کشید و دور تا دور تنه درخت را گرفت تا مورچه ها مدتی دور آب پرسه زدند و چون دیدند هیچ راهی ندارند از آن جا دور شدند ... نام اسب: فرنچ تروتر ویژگی کلی: اسبی سرحال و سرزنده که شبیه اسب تورگ برد انگلیسی است رنگ: بلوطی قهوه ای تیره مشکی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 35