مجله کودک 419 صفحه 21

دوشنبه - دوازدهم بهمن امام آمد دوازدهم بهمن 57 هیچگاه از یاد و خاطره مردم انقلابی ایران و دوستداران آزادگی در جهان نمیرود. در آن روز تاریخی، ملت ایران، صمیمانهترین و باشکوهترین خیرمقدم تاریخ خود را از رهبر از تبعید برگشته خود به نمایش گذاشتند. در آن روز، با وجود سرمای زمستان از شب قبل ، هزاران مشتاق زیارت حضرت امام، در مسیر حرکت ایشان خوابیده بودند. علاوه بر تهران، شهرهای کشور هم در شادی ورود امام، غرق نور و گل و فریاد بود. امام نیز پس از ورود به میهم در اولین سخنرانی خود رد بهشت زهرا، گفتند: من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشان را از دست دادهاند، می افتد، سنگینی در دوشم پیدا میشود که نمیتوانم تاب بیاورم. محمدرضاپهلوی فرار کرد وهمه چیز ما را به باد داد. مملکت ما را خراب کرد و قبرستانهای ما را آباد ... در حالی که مراسم ورود امام به میهن به طور مستقیم از تلویزیون پخش میشد. نظامیان شاه با حمله به صدا و سیما ، جلوی پخش مراسم را گرفتند. عدهای از مردم با قطه برنامه، خشمگین شدند و با عصبانیت تلویزیونهای خود را به خیابان پرتاب کردند. با این حال، امام خمینی پس از سالها دوری و تبعید به کشور بازگشت و ایارن شاهد بزرگترین و تاریخیترین استقبال خود بود. نام اسب: "باشکر" ویژگی کلی: منطقه "باشکر" یا "باشکرسکی" در جنوب کوههای اورال روسیه قرار دارد. اسب باشکر به دلیل سرمای زیاد منطقه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 21