مجله کودک 419 صفحه 23

نام اسب: کلادروبر ویژگی کلی: کلادروبر منطقهای در چکسلواکی است که بعدها ضمیمه خاک اتریش شد این منطقه مدتها، تأمینکننده اسب برای امپراتوری اتریش بود. کلادروبر، اسبی آرام و سازگار

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 23