مجله کودک 419 صفحه 33

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، برای بچههای کلاسهای اول، دوم و سوم ابتدایی کتاب داستانی چاپ و منتشر کرده است که نام آن "آسیاب، بچرخ!" است . این کتاب سال گذشته به تعداد پانزده هزار نسخه چاپ شد و نوسیندهای آن "سرور کتبی" نویسندهی توانای کودکان و نوجوانان است. برای آشنایی شما با این کتاب ، قسمتی از ماجرای آن را میخوانیم. نام اسب : بربر ویژگی کلی: اسب "بارب" یا "بربر" نوعی اسب آفریقایی است که مانند اسب عرب قدمت زیادی دارد اتما منشاء این اسب ناشناخته است. از اسب بربر در تولید نژادهای دیگر اسب، استفاده شده است. رنگ: قهوهای

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 33