مجله کودک 419 صفحه 40

طراحی دستها، گوش و چشم و دهان حیوان را در این مرحله انجام می دهیم. خوکچه هندی خود را با دو رنگ قهوه ای روشن و مشکی رنگ آمیز ی می کنیم. اسب در مراسمی با نام "رقص اسب ها" استفاده می شود. این اسب بسیار آرام و کارکن است. رنگ: کهر (خرمایی) با لکه هایی بر بدن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 40