مجله کودک 428 صفحه 27

رو به روی مادر دارِ قالی برپاست توی باغ قالی جشن گلها زیباست.  مادرم پرکار است. شغل او گُلکاری است. شبنم چشمانش روی گُلها جاری است.  مادرم لالایی زیر لب میخواند. غنچهها در خوابند. مرغ شب میخواند. نمای روبرو طلق جلوی موتور طراحی خاص خود را دارد. جایگاه آینه و راهنما نیز جالب است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 27