مجله کودک 464 صفحه 28

«میروم برای کرمها لانه بسازم» نوشته شهید کامبیز (یوسف) ملک شامران است. ملک شامران نویسنده جوان و خوشذوقی بود که بچهها را عاشقانه دوست داشت و همیشه به یاد کودکان فقیر بود. او در هنگام جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در روز 17 اردیبهشت سال 1361 در جاده اهواز- خرمشهر به شهادت رسید. کتاب داستان «میروم برای کرمها لانه بسازم» یکی از داستانهای این نویسنده است که به تازگی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ و منتشر شده است. با هم قسمتی از داستان را میخوانیم. رکورد اقامت یک انسان در فضا مربوط است به «والری پولیاکف» که 437 شبانهروز را در ایستگاه فضایی میر گذراند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 28