مجله کودک 465 صفحه 12

اواخر دوره پخش برنامه موتور امداد مصادف شده بود با شدت گرفتن درد کمر من. دیسک کمرم خیلی مرا اذیت میکرد. علیرغم اینکه من همیشه و به طور جدی ورزش میکردم و انتظار میرفت بدنی آماده داشته باشم اما با این حال برای کمرم مشکل پیش آمده بود. دکترم گفته بود باید هرچه سریعتر عمل کنم اما از طرف دیگر کار من فرصتی برای معالجه نمیداد. Õ چرا موتور امداد را برای کمک رساندن به خودتان خبر نکردید؟ میشود گفت که کار از کار گذشته بود و در نهایت قصه به اینجا رسید که دیسک کمر من پاره شد. برگردم به ادامه صحبتم. قرار بود سری جدید موتور امداد با عنوان پیک بچهها شروع به کار کند. همزمان برنامه دیگری هم با عنوان صبح بخیر بچهها پیشنهاد داده شده بود. آقای حبیبی به من لطف بسیار داشتند و اصرار داشتند که برنامه اجرا کنم و میگفتند حتی اگر شده که کج کج راه بیایی باید بیایی. اما من واقعاً دیگر توان نداشتم. دردم زیاد شده بود. در نهایت کار به اینجا رسید که من در برنامه صبح بخیر بچهها فقط پشت یک میز میایستادم و برنامه اجرا میکردم. شخصیت عمو مهربان همانجا شکل گرفت. عمویی که شعر میخواند و تنها حرکتی که انجام میداد این بود که میتوانست فقط دستان خود را تکان دهد. Õ و در آن زمان بینندههای آن برنامه نمیدانستند که آن شخصیت شاد چقدر درد دارد؟ رمانتیکش نکنید. واقعاً از ته دل میگویم که عقیده دارم همه ما بدهکار بچههاییم. این لطف خدا بوده که این امکان را به من داده که جلوی دوربینی بایستم که تعداد زیادی از بچهها مرا ببینند و صدایم را بشنوند. اگر محبوبیتی هست این را همان بچهها به من دادهاند. همزمان مسئولیتی سنگین هم بر دوش گرفته میشود. اینکه داریم چه حرفی به بچهها میزنیم؟ و اینکه چه چیزی در ذهن آنها باقی میگذاریم؟ پیش خودم فکر میکردم حالا که من دانش و دانستنیهایم خیلی بالا نیست پس حداقل کاری که میکنم این باشد که با بچهها خیلی ستاره دنبالهدار هالی ستاره دنبالهدار هالی توسط «ادموند هالی» ستارهشناس انگلیسی مشاهده گردید. این ستاره دنبالهدار بهطور متناوب هر 76 سال یکبار در آسمان زمین مشاهده میشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 12