مجله کودک 501 صفحه 12

میکردهام که مادرم هم استفاده میکرده است. الان کارمان خیلی با هم فرق دارد. دو طرز فکر مختلف و دو روش اجرای مختلف داریم و همین باعث شده تا کارهایمان اصلاً شبیه به هم نباشد. طبعاً من حس خاصی نسبت به تصویرسازیهایی که خودم انجام دادهام دارم اما باید این را هم اضافه کنم که کار مادرم را بیشتر از کار خودم قبول دارم و آنها را بیشتر از کارهای خودم دوست دارم. Õ اهمیت تصویرسازی در کتاب کودکان؟ با باز کردن یک کتاب مصور آنچه زودتر به چشمانمان میآید تصاویر کتاب است. تأثیر این تصاویر برای کودکان خیلی زیاد است. تصویرسازیها باعث بیشتر شدن جذابیت کتاب شده و این قدرت را دارند که حتی با بسته شدن کتاب نقشی از خود را در ذهن کودک ماندگار کنند. یک تصویرسازی خوب میتواند همگام با قصه، نقش زیادی در رشد و شکوفایی خلاقیت کودکان داشته باشد. Õ و تصویرسازی بد؟ همانقدر که تصویرسازی خوب میتواند به هدف یک کتاب کمک کند تصویرسازی بد میتواند برای یک کتاب مضر باشد. ترکیببندیهای نه چندان خوب، استفاده از رنگهای نامناسب، همخوان نبودن تصویرسازیها با قصه و مواردی از این دست باعث میشود که کودک ارتباط خوبی با کتاب برقرار نکند. مفهومی را که باید از کتاب بگیرد نمیگیرد، چرا؟ چون درگیر تصویرهاست و چون تصویرها تصویرهای مناسبی نیستند باعث محدود شدن خلاقیتاش میشوند. به نظر من اصلاً تصویرسازی نشدن یک قصه خیلی بهتر از این است که برایش تصویرسازی بدی شده باشد. - به کارهای گذشته خود که نگاه میکنید در آنها تصویرسازی بد هم پیدا میکنید؟ نه. طبعاً شما در هر کاری روزبهروز پختهتر شده و بهتر میتوانید آن کار را انجام دهید. وقتی تصویرسازیهای کتاب اول یا دومم را نگاه میکنم میتوانم از آن ایرادهایی بگیرم و به خودم میگویم دزدان دریایی خاص در فاصله قرن 16 تا 18 میلادی، نوعی دزد دریایی وجود داشت که فقط به کشتیهای کشورهای دشمن حمله میکرد. این دزدان معمولاً نامهای از ملکهِ یا شاه کشور خود برای انجام این کار داشتند! دزدان دریایی دولتی، تعهد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 12