مجله کودک 503 صفحه 22

ماجراهای رایان و کوشا قسمت چهارم طرح و اجرا: رویا قائمی مهدوی از غذاهای مورد علاقه شرشرآبادیها بود توی ده پیچیده بود شکم مردم که سیر شد خوابشان گرفت. فانوسهایشان را دم در آویزان کردند و خوابیدند. اما رفتگر خوابش نمیبرد. خانه او آخرین خانه ده و کمی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 22