مجله کودک 503 صفحه 23

دورتر از بقیه خانهها بود. تنها بود. زن و بچهای نداشت که شامش روبه راه باشد. سفرهاش را که جز نان و پیالهای ماست چیزی نداشت جمع کرد. اشتها نداشت. سرش را به دیوار کاهگلی تنها اتاق خانهاش تکیه داد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 23