مجله کودک 505 صفحه 12

شاید از پنجره خانهتان شاهد کوبیده شدن خانه روبرویی و ساخته شدن یک آپارتمان چند طبقه بودهاید. یا شاید در مسیر خانه تا مدرسه گاهی عملیات ساختمانسازی توجه شما را به خود جلب کرده باشد. اصلاً شاید شما جزو آن دسته از بچههایی هستید که عملیات گودبرداری یک زمین را خیلی دیدنی میدانید و مدتی به تماشا میایستید. لودر با مزهای که سر و صدا و دود میکند، هی میرود و هی میآید، و هربار یک عالمه خاک را توی کامیون خالی می کند. ایستادهاید و نگاه میکنید و بعد از مدتی احساس میکنید کیف چند کیلوییتان خستهتان کرده است. به نظر شما یک ساختمان بلند چند کیلو وزن دارد؟ به نظرتان ممکن است خاک زیر ساختمان هم خسته شود؟ آنچه بدیهی است این است که خاک باید همواره مقاومت کافی دربرابر وزن زیاد سازه روی خود را داشته باشد وگرنه فاجعهای رخ خواهد داد. لودر از روی زمینی که دو ساختمان بزرگ در این طرف و آن طرفش است خاک برداشته است و خاک برداشته است و هنوز در عمق زیادی مشغول به خاکبرداری است. گودبرداری کار حساسی است چرا که در این عملیات مقدار زیادی از خاکهای کنار پی هر ساختمان برداشته میشود. ادامه گفتوگو با مهندس بابک اصالتیپور، کارشناس مکانیک خاک را میخوانید. این بخش از گفتوگو به دلیل نوع فعالیت او درباره روش جدیدی است که برای جلوگیری از فرو ریختن ساختمانها در هنگام گودبرداری انجام میشود. امیر محمد لاجورد خاک و سازه قسمت سوم دیوها هم لج میکنند و شرشرآباد را از بین میبرند. - به این راحتیها هم نیست، تازه کسی حرف سحربانو را باور نمیکند، صدایت درنیاید من همه چیز را درست میکنم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 12