مجله کودک 505 صفحه 36

دایناسور سرچکشی «لامبوساروس» یا دایناسور سرچکشی یکی از بلندقامتترین انواع دایناسور در جهان بود. ویژگی این دایناسور در زایدهی جلوی سر آن بود که به سر حیوان حالت چکشی مانند میداد. این دایناسور حدود 65 تا 82 میلیون سال پیش با 15 متر طول و 5 تن وزن زندگی میکرد. با دو طرح بیضی و دایرهای شکل که به وسیله چند خط ساده و منحنی آنها را به هم وصل کردهایم کار طراحی خود را شروع میکنیم. نوبت به اضافه کردن دست و پا و زایده چکشی سر است. از دست ندهد به طرف گودال حرکت کرد. تنهایی میترسید. هر سایهای میدید با ترس خودش را به دیوار میچسباند تا اینکه از ده بیرون آمد. تا گودال دوید. آنجا که رسید با تعجب دید

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 36