مجله کودک 505 صفحه 43

راحت شد. داشت به طرف ده برمیگشت که صدای سحربانو را شنید. او همانطور که به گودال نگاه میکرد میگفت: فردا به همه میگویم، به همه میگویم که بچه دیو اسباببازی میخواهد. پایان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 43