مجله کودک 506 صفحه 7

خدا را میشناسم من از آگاهی مور شگفتیهای زنبور خدا را میشناسم  من از شبهای زیبا به باغ آسمانها خدا را میشناسم من از انجیر و زیتون انار سرخ گلگون خدا را میشناسم و وضو میگرفت. بعد هم جانمازش را زیر سایه همین درختها میانداخت و نماز اول وقتِ ظهر و عصرش را میخواند. بعد هم چرتی میزد تا دیگ پر از آبگوشت سر سفره بیاید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 7