غزل

 

غزل


کتابدیوان اشعارصفحه 37

کتابدیوان اشعارصفحه 38