غزل

عشق چاره ساز

 

عشقِ چاره ساز

حدیث عشق تو باد بهار باز آورد

صبٰا ز طرف چمن بوی دلنواز آورد

طرب کنان گل از اَسرار بوستان می گفت  فسرده جان خبر از عشق چاره ساز آورد

بنفشه از غم دوریِّ یار نالان بود  فرشته آیۀ هجران جان گداز آورد

هلال از خَمِ ابروی یار دَم می زد

نسیم، عطر بهاری چه سَرفراز آورد

 

کتابدیوان اشعارصفحه 84