غزل

آتش فراق

 

آتش فراق

بیدل کُجا رود به که گوید نیٰاز خویش؟

با ناکسٰان چگونه کُند فاش، راز خویش؟

با عقلانِ بی خبر از سوز عاشقی  نتوان دَری گشود ز سوز و گداز خویش

اکنون که یار، راه ندادم به کوی خود  ما در نیاز خویشتن و او به ناز خویش

با او بگو که گوشۀ چشمی ز راه مهر  بگُشادمی به سوختۀ پاکباز خویش

ما عاشقیم و سوختۀ آتش فراق  آبی بریز با کفِ عاشق نواز خویش

بیچاره ام ز درد و کسی چاره سٰاز نیست  لُطفی نمای با نظر چٰاره ساز خویش

با موبدان بگو، رَه ما و شما جُداست

ما با اَیاز خویش و شما با نماز خویش

 

کتابدیوان اشعارصفحه 132