غزل

شمع وجود

 

شمع وجود

آید آن روز که من هجرت از این خانه کُنم؟

از جهٰان پر زده در شاخ عَدم لانه کُنم؟

رسد آن حال که در شمعِ وجود دلدار  بال و پَر سوخته کارِ شب پَروانه کُنم

روی از خانقه و صومعه برگردانم  سَجده بر خاک در ساقی میخانه کُنم

حال، حاصِل نشد از موعظۀ صوفی و شیخ  رو بکوی صنمی واله و دیوانه کُنم

گیسو و خال لبت دانه و دامند چسان  مرغ دل فارغ از این دام و از این دانه کُنم؟

شود آیا که از این بُتکده بَربندم رخت

پرزنان پُشت بَر این خانه بیگانه کُنم؟

 

کتابدیوان اشعارصفحه 158