غزل

ج‌‌امِ ازل‌

 

جٰامِ ازل

ما زادۀ عشقیم و پسَرخواندۀ جامیم

در مستی و جٰان بازی دلدار تمامیم

دلدادۀ میخانه و قربانی شربیم  دَر بارگه پیر مغان پیر غلامیم

همبستر دلدار و ز هجرش بعذابیم  در وصل غریقیم و بهجران مُدامیم

بی رنگ و نوائیم وَلی بستۀ رنگیم  بی نام و نشانیم و همی دَر پی نامیم

با صوفی و با عٰارف و دَرویش به جنگیم  پرخاش گر فلسفه و علم کلامیم

از مدرسه مَهجور و ز مخلوق کناریم  مطرود خِردپیشه و منفور عوامیم

با هستی و هستی طلبان پُشت به پُشتیم

با نیستی اَز روز اَزل گام بگامیم

 

کتابدیوان اشعارصفحه 167