رباعی

دُرّ یتیم‌

 

دُرّ یتیم

فاطی که بنور فطرت آراسته است

از قید حجٰابِ عقل پیراسته است

گوئی که ز بَحر نور «سُلطٰانی» وَ «صَدر»

این دُر یتیم پاک بَرخاسته است

 

کتابدیوان اشعارصفحه 197