رباعی

طوطی وار

 

طوطی وار

فاطی که به دانشکده رَه یافته است

الفاظی چند را به هم بافته است

گویی که به یک دو جُملۀ طوطی وار

سوداگرِ ذاتِ پاکِ نایافته است

 

کتابدیوان اشعارصفحه 198