رباعی

شیرین

 

شیرین

در محفل دوستان بجز یاد تو نیست

آزاده نباشد آنکه آزاد تو نیست

شیرین لب و شیرین خط و شیرین گفتار

آن کیست که با این هَمه فرهاد تو نیست

 

کتابدیوان اشعارصفحه 200