رباعی

حَذَر‌

 

حَذَر

فاطی! بسوی دوست سفر باید کرد

از خویشتنِ خویش گذر باید کرد

هر مَعرفتی که بوی هستیّ تو داد

دیوی است به رَه، از آن حذر باید کرد

 

کتابدیوان اشعارصفحه 203