رباعی

حجاب اکبر

 

حجاب اکبر

فاطی که بعلم فلسفه مینازد

بر عِلم دگر بآشکارا تازد

ترسم که دَر این حجٰاب اکبر آخر

غافِل شود و هستی خود را بازد

 

کتابدیوان اشعارصفحه 204