رباعی

نشان

 

نشان

فاطی گُل بوستان اَحمد باشد

فرزند دلارام مُحمّد باشد

گُفتار من از نشانِ «سُلطانی» و «صَدر»

در جبهۀ سَعد او مؤیّد باشد

 

کتابدیوان اشعارصفحه 205