رباعی

حجاب

 

حجاب

آنان که به علمِ فلسفه می نازند

بر علم دگر به آشکارا تازند

ترسم که در این حجاب اکبر، آخر

سرگرم شوند و خویشتن را بازند

 

کتابدیوان اشعارصفحه 209