رباعی

لَن‌‌ْ ‌‌تَرانی‌

 

لَنْ تَرانی

تا جلوه او جبال را دَک نکند

تا صَعْق تو را ز خویش مُنْدَک نکند

پیوسته خطاب لَنْ تَرانی شنوی

فانی شو تا خود از تو مُنْفکّ نکند

 

کتابدیوان اشعارصفحه 210