رباعی

ثنای حق

ثنای حق

ذرّات جَهان ثنٰای حق میگویند

تسبیح کُنان لقای او میجویند

ما کوردلان، خامُششٰان پنداریم

با ذکر فصیح، راه او می پویند

 

کتابدیوان اشعارصفحه 211